Uchwała nr X/44/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 września 2011w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaNa podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675,z2011 r Nr 40,poz.230/ oraz 6 ust 2 pkt 4 i art 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 r, z 2010 r Nr 28,poz. 146, Nr 206,poz.1589, Nr 125,poz.842/

Uchwała nr X/44/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 września 2011


w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675,z2011 r Nr 40,poz.230/ oraz 6 ust 2 pkt 4 i art 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z 2005 r, z 2010 r Nr 28,poz. 146, Nr 206,poz.1589, Nr 125,poz.842/


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członów zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uchwała Nr X/44/11 (698kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 października 2011, 08:33:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1289