Raporty o stanie Gminy Wąpielsk

Raporty o stanie Gminy Wąpielsk

Raport o stanie Gminy Wąpielsk za rok 2021

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r,. poz. 559 z późn. zm.) Wójt do dnia 31 maja zobowiązany jest do przedstawienia radzie gminy raportu o stanie [...]

metryczka