Wybory Samorządowe 2018

Wybory Samorządowe 2018

Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018r

Wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze rozpoczynają pracę o godzinie 5:30 [...]

Przewodniczący i zastępcy OKW na terenie Gminy Wąpielsk

Przewodniczący (P)  zastępcy (ZP) OKW ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Radzikach Dużych: P – Paweł Czapliński, ZP – Małgorzata KuźnikNr 2 w Radzikach Dużych: P – Anna Katarzyna Betker, ZP – Iwona SzymborskaNr [...]

Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Wąpielsk

W dniu wyborów 21 października 2018 r. wszystkie lokale wyborcze będą otwarte w godz. 7.oo – 21.oo. Obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania pracują od godz. 6.oo. Obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników [...]

INFORMACJA w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w Wyborach Samorządowych 2018r

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca niepełnosprawny posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji [...]

Komunikat Komisarzy Wyborczych we Włocławku z dnia 29 sierpnia 2018r o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych...

o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, [...]

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych...

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na [...]

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie...

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców...

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i [...]

Uchwała PKW 19-02-18

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018r w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych [...]

ZARZĄDZENIE NR 42 / 18 WOJEWODY KUJAWSKO - POMORSKIEGO z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2018 — 2023 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego we Włocławku. [...]

metryczka