Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze — stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.

Ogłoszenie (1816kB) pdf

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze — stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku
Wójt Gminy Wąpielsk ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze — stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
 
1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
2. Określenie stanowiska: stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku —praca w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:
1) Wymagania niezbędne:
a)       wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu rachunkowości i finansów, umożliwiające realizację zadań na ww. stanowisku,
b)      obywatelstwo polskie,
c)       pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
d)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)       nieposzlakowana opinia,
f)        stan zdrowia umożliwiający pełnienie obowiązków na ww. stanowisku,
g)      znajomość regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz innych ustaw związanych z realizacją zadań na ww. stanowisku,
h)      znajomość budżetu gminy, obiegu dokumentów finansowo — księgowych w Urzędzie Gminy oraz planu kont,
i)        praktyczna znajomość obsługi komputera oraz oprogramowania finansowo — księgowego.
2) Wymagania dodatkowe:
a)      doświadczenie w administracji samorządowej,
b)      doświadczenie w księgowości,
c)      umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
d)      dyspozycyjność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność, obowiązkowość, terminowość, systematyczność,
e)      umiejętność analitycznego myślenia, koncentracji oraz pracy pod presją czasu,
f)       umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
g)      umiejętność analizy i syntezy informacji,
h)      umiejętność korzystania z przepisów prawa.
4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. księgowości:
1)      zapewnienie obsługi księgowej jednostki samorządowej,
2)      realizacja zadań z zakresu rachunkowości budżetowej;
3)      księgowanie dokumentów księgowych z zakresu dochodów i wydatków budżetowych;
4)      kontrola dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, dekretacja —według kont, klasyfikacji budżetowej;
5)      prowadzenie kontroli kwot dokonywanych przelewów i wypłat środków oraz prawidłowość dekretacji na dokumentach;
7) prowadzenie rachunkowości dochodów i wydatków budżetowych;sporządzanie okresowych sprawozdań, raportów i analiz,
8)   współudział w opracowywaniu projektu budżetu gminy, projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz planu finansowego Urzędu Gminy, a następnie uchwał i zarządzeń zmieniających uchwałę budżetową i wieloletnią prognozę finansową,
9)   analiza wykorzystania budżetu oraz wnioskowanie zmian w budżecie celem racjonalnego dysponowania środkami;
10)                    zapewnienie bilansowania fmansowych potrzeb Gminy dochodami własnymi i zasilającymi;
11)                    inne, z zakresu działania Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy w Wąpielsku.
4a. Informacja o warunkach pracy:
1)      zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
2)      pełny wymiar czasu pracy,
3)      praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
4)      obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
4b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie konkursu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wąpielsk, w rozumienie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
5. Wymagane dokumenty:
1)    list motywacyjny,
2)    życiorys — curriculum vitae,
3)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)    kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5)    kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
6)    kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy itp.),
7)    kandydaci chcący skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, zobowiązani są do złożenia wraz z w/w dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
8)    kopia dowodu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
9)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
11) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, a także referencje, opinie innych pracodawców, urzędów lub firm współpracujących,
12) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na ww. stanowisku,
13) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji.
6. Dodatkowe informacje, mające wpływ na ocenę formalną:
1.       kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
2.       list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. U. UE L Nr 119 z 04.05.2016) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)".
7.      Termin i miejsce składania dokumentów:
Aplikację można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wąpielsku. Oferty przesyłane pocztą oraz składane w Urzędzie Gminy muszą zawierać dopisek na kopercie: „Oferta na stanowisko ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Wąpielsku".
Termin składania i przesyłania ofert: od dnia 24.01.2023 r. do dnia 06.02.2023 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Gminy w Wąpielsku). Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wąpielsku.
8.      Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1)          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wąpielsku.
2)          Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Ciecierska, e-mail iod@wapielsk.pl
3)          Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, na podstawie art.6 ust.1 pkt a RODO - zgody na przetwarzanie danych i art.6 ust.1 pkt c RODO - jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego RODO.
4)          Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
5)          Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych podmiotom innym niż upoważnione na mocy przepisów prawa.
6)          Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
7)          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż przez 90 dni od zakończenia rekrutacji.
8)          Posiada Pani/Pan prawo dost
ępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9)          Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Protokół 6 luty (369kB) pdf
Protokół 9 luty (722kB) pdf
Wynik naboru (223kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (23 stycznia 2023)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 stycznia 2023, 14:51:26)

Ostatnia zmiana: Jacek Żywocki (22 lutego 2023, 14:45:19)
Zmieniono: Dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1059