OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1 + 727 do km 3 + 784 na dz. nr 151/2 i 140/2 w m. Kiełpiny i dz. nr 264/2 w


 7624-2-7/10                                                                                 Wąpielsk, 2010-05-06
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art.38 i art.85 ust.3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze.zm.)
 
informuję
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1 + 727 do km 3 + 784 na dz. nr 151/2 i 140/2 w m. Kiełpiny i dz. nr 264/2 w m. Radziki Małe gm. Wąpielsk.
 
Decyzja została wydana na wniosek Gminy Wąpielsk.
Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią  wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią inspektora sanitarnego oraz regionalnego dyrektora ochrony środowiska w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 6.
 
Niniejsze  obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku:www.bip.wapielsk.eu. oraz na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy.
Obwieszczenie (401kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Dzierżyński - Zastępca Wójta (6 maja 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 maja 2010, 08:48:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2234