Obwieszczenie zdnia 2010-04-16


7624-2-6/2010
OBWIESZCZENIE
Zawiadamiam na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 191, poz.1227 ze zm.)
zawiadamiam strony postępowania
że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Radziki Duże - Kiełpiny od km 1 + 727 do km 3 + 784 na dz. nr 151/2 i 140/2 w m. Kiełpiny i dz. nr 264/2 w m. Radziki Małe gm. Wąpielsk. Z treścią decyzji można zapoznać się w Referacie Inwestycji, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej, pokój nr 6.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 k.p.a., w związku z art.74 ust. 3 Uooś, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku:www.bip.wapielsk.eu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Zgodnie z art. 49 K. p. a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie (231kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (16 kwietnia 2010)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 kwietnia 2010, 11:36:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1861