o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie (418kB) pdf

Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775), zwanej dalej w skrócie Kpa oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094)
 
zawiadamia strony
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin - Wąpielsk”.
Informuję jednocześnie, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie wydana, po zasięgnięciu opinii od następujących organów: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@wapielsk.pl.
W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk – http://www.bip.wapielsk.eu/.
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (28 sierpnia 2023)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 sierpnia 2023, 14:42:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 256