OBWIESZCZENIE nr 7320/3/2009


OBWIESZCZENI E
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Wąpielsk
Na podstawie art. 11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąpielsk wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 28 maja:2009r. do 30 czerwca 2009r., w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pokój nr 7 .
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk o godz. 13°°, pokój nr 31.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wąpielsk z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk (199kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (12 maja 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 lipca 2009, 12:26:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2778