OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wąpielsk, 03.07.2023 r.
 
 
 
 
 
RI.6220.2.1.2023.DS
 
 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
 
Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775), zwanej dalej w skrócie Kpa oraz art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094)
 
zawiadamia strony
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 120109C Skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2118C – Wąpielsk od km 0+000 do km 1+402,3”.
Informuję jednocześnie, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie wydana, po zasięgnięciu opinii od następujących organów: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu.
  Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy
w Urzędzie Gminy w Wąpielsku, Wąpielsk 20 pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu, osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@wapielsk.pl.
W związku z faktem, iż liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 49 ustawy Kpa niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wąpielsku oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk – http://www.bip.wapielsk.eu/.
 
 
 
Obwieszczenie (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (3 lipca 2023)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 lipca 2023, 09:18:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55