Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 2009-06-18


OBWIESZCZENIE
Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227 )
podaję do publicznej wiadomości informację
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :Budowa chlewni w miejscowości Długie II gm.Wąpielsk na terenie nieruchomości oznaczonej działką nr 126/1.
Decyzja została wydana na wniosek Gurzkowskiego Leszka.
Informacja na temat podjętej decyzji znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Referat Inwestycji Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Gminy.
Z treścią decyzji oraz dokumentami sprawy można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz.od 7 °°-14 °°.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku :bip.wapielsk.eu , wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wąpielsk (1025kB) plik

metryczka


Wytworzył: Grażyna Cywińska Z up. Wójta (18 czerwca 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (18 czerwca 2009, 13:11:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2986