Obwieszczenie 31 03 2009OBWIESZCZENIE
 
WÓJTA  GMINY  WĄPIELSK
 
 
 
           Na podstawie art.33 ust.1 oraz art.79  ustawy  z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227),Wójt Gminy Wąpielsk
 
podaje do publicznej  wiadomości informacje
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pod nazwą
Prowadzenie punktu zbierania  odpadów  niebezpiecznych  i innych niż niebezpieczne  na terenie nieruchomości położonej w Radzikach Dużych na dz.nr 759.
       W dniu 05 grudnia 2008 r.zostało wszczęte  postępowanie administracyjne  na wniosek Pana Federowicza Stanisława  w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  planowanego przedsięwzięcia  pod nazwą:Prowadzenie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych  i innych niż niebezpieczne  na terenie  nieruchomości położonej w Radzikach Dużych na działce nr 759.
        Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,zgodnie  z art.75 ust.4 ustawy  z dnia 3 pażdzierinika 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr 199,poz.1227), jest wójt.
Organami  dokonującymi  uzgodnień  przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  zgodnie  z art.77 ust.1 powyższej ustawy jest  odpowiednio Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
       Z niezbędną dokumentacją sprawy ,można  zapoznać się  w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku,Referat Inwestycji Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej ,pokój nr 6  w godz. od 7:00 do 14:00 .
 
        Na podstawie art.29  wyżej cytowanej ustawy każdy ma prawo do składania  uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym  udziału społeczeństwa.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski  do planowanego przedsięwzięcia w formie  pisemnej,elektronicznej lub ustnej do protokołu w terminie  w terminie  od dnia 01 kwietnia 2009 r.do  22 kwietnia 2009r. w siedzibie  Urzędu Gminy w Wąpielsku ,pokój nr 6 w godz.od 7:00 do 14:00.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię(nazwę) i adres wnioskodawcy
 
       Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag i wniosków jest wójt.
Zgodnie  z art.35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199,poz.1227) uwagi i wnioski złożone po  upływie  podanego wyżej terminu pozostaną bez  rozpatrzenia.
 
Wąpielsk,dnia 30.03.2009r.

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (31 marca 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 marca 2009, 13:53:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2185