Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wąpielsk
nr LIX/323/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach
od  24 sierpnia 2020 r. do  23 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20,
87-337 Wąpielsk.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  10 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsk o godz. 1000.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Wąpielsk z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  09 października 2020 r. (włącznie).
Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu w dniach od  24 sierpnia 2020 r. do  23 września 2020 r. do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Lamkowizna i Kupno gmina Wąpielsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wąpielsk, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy
w Wąpielsku, Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk, w terminie wyłożenia oraz do dnia  09 października 2020 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wąpielsk.


 
Wójt Gminy Wąpielsk


Obwieszczenie (402kB) pdf
projekt Uchwały (352kB) pdf
Prognoza oddziaływania na srodowisko (3279kB) pdf
Załącznik graficzny nr 1 (1399kB) pdf
Załącznik PONŚ (1463kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (13 sierpnia 2020)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 sierpnia 2020, 13:42:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (18 listopada 2020, 14:01:31)
Zmieniono: Korekta tekstu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 745