Obwieszczenie 7331/1CP-1/2009


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK
Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającym na :
- Budowa słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej nn ze złączami na działkach nr 68/3; 70/1; 68/8; 68/7; 68/6; 68/5; 72; 69 w m. Długie gm. Wąpielsk.
W związku z powyższym informuje się że w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia strony mogą w Urzędzie Gminy w Wąpielsku pokój nr 7 w godz. od 8-14, zapoznać się z aktami sprawy zamierzenia inwestycyjnego, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.
Nie zajęcie stanowiska w określonym terminie tut. Urząd uzna za brak uwag w sprawie o ustaleniu lokalizacji powyższej inwestycji.

Obwieszczenie 7331/1CP-1/2009 (1256kB) plik

metryczka


Wytworzył: Grażyna Cywińska - Z up. Wójta (30 stycznia 2009)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 stycznia 2009, 12:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3132