OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RI.6220.8.12.2017.2018.DS

Wójt Gminy Wąpielsk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. z U. 2018 poz. 2081),
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RI.6220.8.12.2017.2018.DS z dnia 05.12.2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowa budynku inwentarskiego – tuczarni – wraz z niezbędną infrastrukturą” realizowanego na działkach ewidencyjnych nr 38/1, 35/6 obręb Radziki Duże, gmina Wąpielsk
 

Z treścią decyzji oraz z zebraną w sprawie dokumentacją, tj. wnioskiem wraz załącznikami, postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz postanowieniem Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Toruniu, a także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu,
tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz 800 do godz.  1600 .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk – http://www.bip.wapielsk.eu/  wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radziki Duże.

Obwieszczenie (546kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (6 grudnia 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 grudnia 2018, 11:11:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1437