OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 
 
Wójt Gminy Wąpielsk działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1405 , z pózn. zm.),
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RI.6220.3.18.2018.DS  dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej”  realizowanego na działce ewidencyjnej nr 84, obręb Łapinóżek, gm. Wąpielsk.
 

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, tj. wniosek wraz załącznikami, opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Toruniu, a także opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rypinie zostają wyłożone do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk  pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz 800 do godz.  1600 .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk – http://www.bip.wapielsk.eu/  wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Łapinóżek.

Obwieszczenie (346kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Wąpielsk Dariusz Górski (20 sierpnia 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 sierpnia 2018, 11:25:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 854