Obwieszczenie o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań


Wąpielsk, dnia 26.02.2018 r.
RI.6220.6.12.2017.2018.DS
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Wójt Gminy Wąpielsk, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2017 poz. 1405 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamia, że dnia 26.02.2018 r. wydana została decyzja nr RI.6220.6.11.2017.2018.DS o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji polepszacza glebowego na terenie  działek nr 111/4 i 111/5 w obrębie 0007 Lamkowizna, w gminie Wąpielsk, powiat Rypiński, województwo kujawsko – pomorskie”.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk w godzinach funkcjonowania tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz. 8:00 do godz.  16:00

Obwieszczenie (308kB) pdf
Decyzja (4144kB) pdf
 

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (26 lutego 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 lutego 2018, 14:13:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988