„Budowie budynku inwentarskiego – tuczarni – wraz z niezbędną infrastrukturą”


Wąpielsk, dn. 26.01.2018 r.
 
RI.6220.8.7.2017.2018.DS
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK
z dnia 26 stycznia 2018 roku
o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko
 
Wójt Gminy Wąpielsk na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 37, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2017
poz. 1405 , z pózn. zm.), zwana dalej ustawą OOŚ
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania
z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie budynku inwentarskiego – tuczarni – wraz z niezbędną infrastrukturą”
 
realizowanego na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 38/1 oraz 35/6 położonych w miejscowości
Radziki Duże, gmina Wąpielsk.
 
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został złożony w dniu 27.12.2017 r. przez Pana Dariusza Getka zam. Radziki Duże 82, 87-337 Wąpielsk wraz z raportem
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa
w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje „każdemu”. Ponadto, na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy OOŚ, informuję o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy
(w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) oraz możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15
w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz 800 do godz. 1600, a także pocztą elektroniczną na adres: ug@wapielsk.pl, w terminie
od dnia 29 stycznia 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ug@wapielsk.pl. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez tutejszy organ przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z przedłożeniem przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Wójta Gminy Wąpielsk, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie i po dokonaniu uzgodnienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdańsku.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Wąpielsku oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Radziki Duże.

Obwieszczenie (616kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (26 stycznia 2018)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 stycznia 2018, 07:14:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112