OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WĄPIELSK z dnia 18 września 2017 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 z poźń. zm.), zgodnie z art. 38 oraz 85 ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 , z pózn. zm.)

Wójt Gminy Wąpielsk
podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 11.09.2017 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Montażowego i Prefabrykacji Betonów „Kamal” Sp z o. o., z dnia 23.09.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „RADZIKI 5” o powierzchni 23,60 ha, położonego na działkach 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339/1, 350/1 w miejscowości Radziki Duże oraz na działkach ewidencyjnych 3231/27, 3231/30, 3231/31, 3231/32, 3231/33, 3231/34, 3231/35, 349, 325w miejscowości Kupno, na terenie gminy Wąpielsk, powiat rypiński, woj. kujawsko-pomorskie.
Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od godz. 700 do godz. 1500 oraz wtorek od godz. 800 do godz. 1500
 Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Wąpielsk, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Radziki Duże, Radziki Małe, Kupno, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąpielsk - http://www.bip.wapielsk.eu oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (438kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (18 września 2017)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 września 2017, 14:22:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 924