o wydaniu postanowienia


                                                           OBWIESZCZENIE
 
                                                    o wydaniu postanowienia
 
 
 
         Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. Nr 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U z 2016r.poz. 353 ze zm. ze zm.)
 
                                               zawiadamiam strony postępowania
 
że w dniu 05.09.2016 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2118 C Szafarnia – Wąpielsk – Długie – Rypin od km 6+098 do km 11 + 550 zostało wydane postanowienie RI.6220.3.4.2016.HM o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Infrastruktury, pokój nr 28.
        Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.49 k.p.a. w związku z art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku :www.bip.wapielsk.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku.
Zgodnie z art.49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Obwieszczenie (223kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (5 września 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 września 2016, 14:56:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1014