O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego.


Wąpielsk, 12 sierpnia 2016r.
 
RI.6220.2.1.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wszczęciu postępowania  administracyjnego.
 
Na podstawie art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz.23.), w związku z art.73 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz.353),
 
Wójt Gminy Wąpielsk
 
zawiadamia, że w dniu 12 sierpnia  2016 r. na wniosek Gminy Wąpielsk zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej nr 120122 C Radziki Duże – Bielawki - Wąpielsk na odc. od km 0+240 do km 3 + 358 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2204 C Radziki Duże -Wąpielsk -Trąbin -Ostrowite na terenie obejmującym działki o numerze  ewidencyjnym 11, 21, 36, 54 położone w miejscowości Bielawki ; 9, 222 położone w miejscowości Wąpielsk( obręb Wąpielsk II), gmina Wąpielsk.
      Jednocześnie informuję, że w oparciu o art.64 ust.1 pkt.1 oraz pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. poz.353), wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie  o wyrażenie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
     Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art.10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków i uwag.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wąpielsk pok. nr 28 w ciągu 7 dni  od dnia doręczenia  niniejszego zawiadomienia.       .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wąpielsku:bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w miejscu przedsięwzięcia.
Ponadto zamieszcza się w publicznie dostępnym  wykazie danych o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w.w przedsięwzięcia.
Zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie (351kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (12 sierpnia 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 sierpnia 2016, 14:21:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (16 sierpnia 2016, 14:04:56)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1005