Obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 120130C Łapinóż – Łapinóżek, na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 137


OBWIESZCZENIE
 
 
       Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353)
 
                                podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej Nr 120130C Łapinóż – Łapinóżek, na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 137, położonej na działkach nr 56/2, 56/3 ,76/1 w miejscowości Łapinóżek, gmina Wąpielsk
 
Decyzja została wydana na wniosek Wójta Gminy Wąpielsk.
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 28 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku,  oraz w miejscu przedsięwzięcia.


Obwieszczenie (191kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (21 marca 2016)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 marca 2016, 08:20:39)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (23 marca 2016, 15:33:04)
Zmieniono: Informacje podstawowe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1013