Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,Lamkowizna 4” o pow. 19 781 m² w m. Lamkowizna, na działce nr ew. 96/3, gm. Wąpielsk


Wąpielsk,2015.04.23
 
RI.6220.4.9.2014.2015H.M.
 
OBWIESZCZENIE
 
 
       Na podstawie art.38 i art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,Lamkowizna 4” o pow. 19 781 m² w m. Lamkowizna, na działce nr ew. 96/3,  gm. Wąpielsk. 
 
Decyzja została wydana na wniosek  Przedsiębiorstwa Budowlano - Montażowego i Prefabrykacji Betonów ,,KAMAL” Sp. z o. o., ul. Kamienna 74, 85-726 Bydgoszcz.
 
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 28 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku, sołectwie oraz w miejscu przedsięwzięcia.


Obwieszczenie (371kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (23 kwietnia 2015)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (23 kwietnia 2015, 09:17:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235