OBWIESZCZENIE RIOD.6220.1.11.2014


OBWIESZCZENIE
 
 
       Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie istniejącej obory dla obsady do 50 DJP oraz budowie budynku inwentarskiego- obory dla obsady do 85 DJP z halą udojową wraz z obiektami towarzyszącymi jak zbiornik na gnojowicę o pojemności do1200m³, zbiornik przepompowni o pojemności 30m³, silosy na kiszonkę, zlokalizowanego we wsi Półwiesk Duży na działce nr 47/1, gm. Wąpielsk 
 
Decyzja została wydana na wniosek Pana Andrzeja Karpińskiego.
 
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 28 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku, sołectwie oraz w miejscu przedsięwzięcia.


Obwieszczenie (228kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Górski - Wójt Gminy Wąpielsk (19 grudnia 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (19 grudnia 2014, 09:19:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1502