o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,, budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 3 ha


RIOD.6220.2.2014
 
OBWIESZCZENIE
 
 
       Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 ze zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na ,, budowie wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW i powierzchni zabudowy do 3 ha wraz z niezbędną dodatkową infrastrukturą  techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanej na działce nr 3/1, obręb Bielawki, gm. Wąpielsk.”
 
Decyzja została wydana na wniosek  Pana Michała Polanowskiego reprezentującego Grupę Eko Park Sp z o. o.Al. Jerozolimskie 99/7, 02-001 Warszawa.
 
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o  możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 28 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku, sołectwie oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (233kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski - Wójt Gminy Wąpielsk (7 października 2014)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (7 października 2014, 14:12:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1817