OBWIESZCZENIE RIOD.6220.4.11.2013


RIOD.6220.4.11.2013
 
OBWIESZCZENIE
 
 
       Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 ,poz.1227 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na eksploatacji części złoża kruszywa naturalnego ,,LAMKOWIZNA I”, oznaczonej jako pole ,,Lamkowizna 2” w m. Lamkowizna, na działkach nr ew. 96/3,  92/8 i 96/2 gm.Wąpielsk.
 
Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego i Prefabrykacji Betonów ,,KAMAL” Sp.z o. o., ul.Kamienna 74, 85726 Bydgoszcz.
 
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o  możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 28 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku, sołectwie oraz w miejscu przedsięwzięcia.

Obwieszczenie (389kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Henryk Kowalski (5 czerwca 2013)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 czerwca 2013, 09:46:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1640