OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,LAMKOWIZNA I” w m. Lamkowizna, na działkach nr ew. 96/3, 92/8 i 96/2 gm.Wąpielsk.


OBWIESZCZENIE
 
 
       Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 ,poz.1227 z późn. zm.)
 
podaje do publicznej wiadomości informację
 
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,,LAMKOWIZNA I” w m. Lamkowizna, na działkach nr ew. 96/3,  92/8 i  96/2  gm.Wąpielsk.
 
Decyzja została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego i Prefabrykacji Betonów ,,KAMAL” Sp.z o. o., ul.Kamienna 74, 85726 Bydgoszcz.
 
        Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o  możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie  oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w siedzibie Urzędu Gminy w Wąpielsku, pokój nr 29 w godz. od 7°° do 14°° .
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy-www.bip.wapielsk.eu oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wąpielsku oraz sołectwie.

Obwieszczenie (211kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Grzegorz Dzierżyński - Z up Wójta (21 sierpnia 2012)
Opublikował: Marcin Rempuszewski (22 sierpnia 2012, 09:57:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2725