Zarządzenie nr 16/2010Wójta Gminy Wąpielskz dnia 30 sierpnia 2010w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2010 rok Nr XXXII/166/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami

Zarządzenie nr 16/2010
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 30 sierpnia 2010


w sprawie w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2010 rok Nr XXXII/166/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz!591;z późn.zm.) oraz art.257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, póz. 1240), w związku z uchwałą Nr XXXII/166/09 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 30 grudnia 2009r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2010 - Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje :
§1
W uchwale Rady Gminy Nr XXXII/166/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2010 zmienionej :
Uchwałą Nr XXXIII/172/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2010 r. Uchwałą Nr XXXIV/178/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 26 marca 2010 r. Uchwałą Nr XXXV/182/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 kwietnia 2010 r. Uchwałą Nr XXXVI/188/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 maja 2010 r. Zarządzeniem Nr 12/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 18 czerwca 2010 r. Zarządzeniem Nr 13/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 30 czerwca 2010 r. Uchwałą Nr XXXVII/190/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 6 lipca 2010 r. Zarządzeniem Nr 15/10 Wójta Gminy w Wąpielsku z dnia 26 lipca 2010 r. wprowadza się następujące zmiany :
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody   w łącznej kwocie      10.242.535zł
z tego:
a) bieżące w kwocie                 9.820.556 zł,
b) majątkowe w kwocie               421.979 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.
2. Ustala się wydatki   w łącznej kwocie       13.224.496zł
z tego:
a) bieżące w kwocie               10.197.511 zł,
b) majątkowe w kwocie             3.026.985 zł,
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 .
§2
W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej ( Przychody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  w 2010 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§3
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikających z § 2.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 16/2010 (5862kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (6 września 2010, 08:34:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1874