Zarządzenie nr 19/2023Wójta Gminy Wąpielskz dnia 24 kwietnia 2023w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąpielsk, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie nr 19/2023
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 24 kwietnia 2023


w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wąpielsk, ustalenia stawki czynszu i ogłoszenia wykazu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 40), art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat:
 
Działkę niezabudowaną oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 559 położoną
w miejscowości Radziki Duże, obręb Radziki Duże o powierzchni 0,6800 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze WL1Y/00023569/9 z przeznaczeniem na cele użytkowania rolniczego.
 
 
Termin wnoszenia opłat, aktualizacja opłat:
Czynsz płatny w terminach: za rok 2023 r. w terminie 7 dni licząc od daty zawarcia umowy, pozostałe okresy płatne do 31 marca każdego roku kalendarzowego, Wysokość czynszu za rok 2023 zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu zawartej umowy. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.
 
§ 2. Wykaz nieruchomości szczegółowo opisanej w § 1 podaje się do publicznej wiadomości
i wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń na terenie miejscowości Wąpielsk, ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wąpielsk
§ 3. Ustala się roczną wysokość czynszu dzierżawnego określoną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY WĄPIELSK (723kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (28 kwietnia 2023, 10:36:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 348