Zarządzenie nr 45/2022Wójta Gminy Wąpielskz dnia 23 czerwca 2022w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk"

Zarządzenie nr 45/2022
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 23 czerwca 2022


w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycji pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk"

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4, art. 58 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.) i art. 89 ust.1 pkt. 2 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) oraz § 17 ust.1 pkt. 1) Uchwały Nr XXXV.231.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok z późniejszymi zmianami.
Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:
§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2022 r. pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk" w kwocie 128 412,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100).
§ 2.. Pożyczka, o której mowa w § 1. spłacana będzie z dochodów własnych Gminy Wąpielsk z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w terminach określonych w umowie pożyczki, ujętych w budżetach Gminy Wąpielsk na lata 2024-2029.
§ 3   Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 4   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY WĄPIELSK (658kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (27 czerwca 2022, 08:22:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116