Zarządzenie nr 44/2022Wójta Gminy Wąpielskz dnia 23 czerwca 2022w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk".

Zarządzenie nr 44/2022
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 23 czerwca 2022


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk".

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt.4, art. 58 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt./ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.) i art. 89 ust./ pkt. 2 i 4, art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 305 z późn.zm.) oraz § 17 ust.1 pkt. 1) Uchwały Nr XXXV.231.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok z późniejszymi zmianami.
Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:
§ 1   Postanawia się zaciągnąć w 2022 r. pożyczkę płatniczą realizowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 128 412,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100).
§ 2   Pożyczkę, o której mowa w § 1., przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk".
§ 3   Spłata pożyczki nastąpi ze środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, po rozliczeniu inwestycji.
§ 4   Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZARZĄDZENIE NR 44/2022 WÓJTA GMINY WĄPIELSK (699kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (27 czerwca 2022, 08:20:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104