Zarządzenie nr 43/2022Wójta Gminy Wąpielskz dnia 23 czerwca 2022w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk"

Zarządzenie nr 43/2022
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 23 czerwca 2022


w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej na wyprzedzające finansowanie działań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej celem zapewnienia ciągłości finansowych przedsięwzięć, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk"

Na podstawieart.30 ust. 2 pkt.4, art. 58 ust. 1 oraz art. 60 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559z późn. zm.) i art. 89 ust.1 pkt. 2 i 4, art. 90 i art. 91 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 305 z póżn.zm.) oraz § 17 ust.1 pkt. 1) Uchwały Nr XXXV.231.2021 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok z późniejszymi zmianami.
Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:
§ I. Postanawia się zaciągnąć w 2022 r. pożyczkę płatniczą realizowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w kwocie 291 892,64 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 64/100).
§ 2  Pożyczkę, o której mowa w § 1., przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wąpielsk".
§ 3  Spłata pożyczki nastąpi ze środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014-2020, po rozliczeniu inwestycji.
§ 4  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
§ 5  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
ZARZĄDZENIE NR 43/2022 WÓJTA GMINY WĄPIELSK (702kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (27 czerwca 2022, 08:18:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 83