Zarządzenie nr 15/08Wójta Gminy Wąpielskz dnia 19 września 2008w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwałą Nr XIII/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008.

Zarządzenie nr 15/08
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 19 września 2008


w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Wąpielsk na 2008 rok w związku z Uchwałą Nr XIII/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007 r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591; z późn. zm.) oraz art. 186 ust. l pkt l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIII/62/07 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 28 grudnia 2007r. dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2008 - Wójt Gminy Wąpielsk zarządza, co następuje:

§1
Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym wydatków budżetu poprzez przesunięcie wydatków w działach :
750 - Administracja publiczna
801 - Oświata i wychowanie
852 - Pomoc społeczna
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Zgodnie z załącznikiem nr l do niniejszego zarządzenia.

§2
w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do mniejszego zarządzenia .

§3
Przekazuje się jednostkom budżetowym informacje o zmienionych kwotach wydatków wynikające z § l .

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 15/08 (1054kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (26 września 2008, 09:21:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2215