Zarządzenie nr 89/2018Wójta Gminy Wąpielskz dnia 28 grudnia 2018zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego realizacje Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020

Zarządzenie nr 89/2018
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2018


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu koordynującego realizacje Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) w związku  z art. 2 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 882 z późn. zm.), działu VII ust. 3 pkt 6 załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 roku w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1492) 

zarządza się, co następuje: 
  
§ 1. 
W zarządzeniu Nr 15/2018 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu koordynującego realizacje Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020, § 1 otrzymuje następujące brzmienie:
 
„Powołuje się zespół koordynujący realizację Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018-2020, zwany dalej Zespołem, w składzie:
 
1. Agnieszka Matyjasik – Sekretarz Urzędu Gminy Wąpielsk – Przewodnicząca Zespołu;
2. Agnieszka Ciecierska – Z-ca Kierownika USC – Wiceprzewodnicząca Zespołu;
3. Euzebiusz Łapkiewicz – Przewodniczący komisji Rady Gminy ds. oświaty, kultury, zdrowia, opieki społecznej oraz ochrony środowiska;
4. Artur Walasiewicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wąpielsku;
5. Jolanta Staszewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąpielsku;
6. Leszek Stefański – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Radzikach Dużych;
7. Marcin Świderski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Półwiesku Małym;
8. Katarzyna Szostakowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wąpielsku;
9. Jan Kielik – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem;
10. Zofia Miazgowska – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.”
 
§ 2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Dariusz Górski


metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (31 grudnia 2018, 07:27:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 62