Zarządzenie nr 04/08Wójta Gminy Wąpielskz dnia 12 marca 2008Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy/tekst jednolity/Dz. U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów notarialnych i niektórych innych aktów prawnych/ Dz. U. Nr 62 póz. 718 z 2000r.

Zarządzenie nr 04/08
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 12 marca 2008


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy/tekst jednolity/Dz. U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 10 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów notarialnych i niektórych innych aktów prawnych/ Dz. U. Nr 62 póz. 718 z 2000r.


Wójt Gminy zarządza co następuje:
§1

Realizując Uchwałę Nr VI/27/07 z dnia 2 marca 2007 r. Rady Gminy w Wąpielsku w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2007 r. w następujących wielkościach:
I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.
1. Dochody budżetowe -plan 9.209.566,00zł. wykonanie 8.899.426,95zł.
2. Wydatki budżetowe -plan 11.663.898,00zł. wykonanie 8.818.394,53zł.
W tym, wydatki majątkowe- plan 2.445.795,00zł. zł. wykonanie
629.954,70 zł.
3. Niedobór budżetowy -plan 2.454.322,00 zł. wykonanie
4. Nadwyżka budżetowa -plan - wykonanie 81.032,42 zł.
II. REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH tzn. zadań około budżetowych.
1. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zaleconych innymi
ustawami
•dotacje - plan 2.872.043,00zł. wykonanie 2.814.199,33zł.
•wydatki - plan 2.872.043,00zł. wykonanie 2.814.199,33zł.
2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów
alkoholowych
•przychody - plan 33.500,00zł. wykonanie 37.592,91 zł.
•wydatki -plan 33.500,00zł. wykonanie 29.612,57zł.
3. Gminny fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
•przychody - 13.265,06zł. •wydatki - 595,13zł.
4. Rachunek dochodów własnych
• przychody - 249.073,50zł. •wydatki - 302.531,50zł.
§2
1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez
ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Radzie Gminy.
3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok przesłać do RIO w
Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienn iku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Zarządzenie Nr 4/08 (46kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 kwietnia 2008, 11:44:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2387