Zarządzenie nr 17/2014Wójta Gminy Wąpielskz dnia 23 października 2014w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Wąpielsk na 2015 rok

Zarządzenie nr 17/2014
Wójta Gminy Wąpielsk
z dnia 23 października 2014


w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu Gminy Wąpielsk na 2015 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Rady  Gminy Wąpielsk Nr X/47/11 z dnia 20 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 
WÓJT GMINY WĄPIELSK
Zarządza co następuje:

§ 1
W celu opracowania i uchwalenia budżetu Gminy Wąpielsk na rok budżetowy 2015 zarządzam następujące metody kalkulacji:
 
1. Dochody budżetowe z majątku gminy realizowane przez jednostki organizacyjne w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 90% przypisu rocznego.
3. W celu zrównoważeniu budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych zgodnie  z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące wprowadzam następujące reguły dyscyplinujące ograniczenie wydatków bieżących wyłącznie do niezbędnych w następujący sposób:
a) Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikającej z zawartych umów wg stanu na dzień 30 września 2013 roku, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu.
b) Decyzja o ewentualnym wzroście wynagrodzeń w 2015 roku oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych zostanie podjęta po otrzymaniu wszystkich ostatecznych informacji i wskaźników od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji finansowej Gminy Wąpielsk.
c) Wynagrodzenia dla nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń należy uwzględnić skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1680,00 zł.
d) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. ,,trzynastka” zgodnie z ustawowo określonymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.
e) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe.
f) Odpis na ZFŚS w wysokości 1100,00 zł (obligatoryjny) na jednego pracownika (37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu).
g) Podstawą dokonania odpisu na FŚS dla nauczycieli jest liczba nauczycieli zatrudniona w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, skorygowany w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli. Liczbę nauczycieli przemnaża się 110% kwoty bazowej o której mowa w art.. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej. Planuje się na rok 2013 kwotę bazową w wysokości 2717,60 .
h) W projekcie budżetu na 2015 rok nie dokonuje się odpisu na FŚS od byłych pracowników emerytów (odpis uznaniowy), z wyjątkiem nauczycieli emerytów.
i)  Wydatki rzeczowe we wszystkich jednostkach organizacyjnych należy planować w sposób celowy i oszczędny kierując się regułą wydatkową- wydatki sztywne na dotychczasowym poziomie a wydatki elastyczne ograniczać do niezbędnych na poziomie 80% planu 2014 roku.
4.  Wydatki inwestycyjne i majątkowe należy planować uwzględniając dokończenie inwestycji rozpoczętych oraz planowanie wyłącznie nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.
5.   Uwzględnić wprowadzenie Funduszu Sołeckiego dla zainteresowanych sołectw w roku 2015.   § 2
W celu naliczenia odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, Dyrektorzy jednostek oświatowych zobowiązani są do przedłożenia wraz z projektem budżetu aktualnych wykazów według wzoru z lat ubiegłych.
§ 3
Ustala się nieprzekraczalny termin  składania projektów planów finansowych na 2015 rok do dnia 15 października 2014 roku.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się:
1.      Skarbnikowi Gminy,
2.      Kierownikom wydziałów Urzędu Gminy Wąpielsk
3.      Kierownikom, Dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zarządzenie Nr 17/14 (630kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 listopada 2014, 11:06:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1327