Uchwała nr XIII/58/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 22 grudnia 2011w sprawie uchylenia uchwałyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214,poz. 1806, 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r., Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40,poz.230,Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21,poz.113,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777 / w związku z art.5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/Dz.U. Nr 267,poz.2259 , Nr 225,poz.1487 z 2008 r i Nr 219 poz. 1706 z 2009 r

Uchwała nr XIII/58/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 22 grudnia 2011


w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214,poz. 1806, 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r., Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40,poz.230,Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 21,poz.113,Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777 / w związku z art.5 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/Dz.U. Nr 267,poz.2259 , Nr 225,poz.1487 z 2008 r i Nr 219 poz. 1706 z 2009 r


Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/210/06 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 października 2006 r w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie dla celów programu dożywianie dzieci w szkołach opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 146,poz.2152

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Ustawa dotycząca programu dożywiania stanowi, że do wysokości 150% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą w rodzinie 60% kosztów dożywiania pokrywa państwo, a 40% są to koszty własne gminy. Powyżej 150% kryterium dochodowego są w 100% kosztami własnymi gminy. Dla czytelnych rozliczeń z Urzędem Wojewódzkim dotyczącym kosztów dożywiania w/w uchylenie uchwały jest zasadne. Natomiast młodzież potrzebująca pomocy poprzez dożywianie, po zgłoszeniu się do dyrektora szkoły będzie mogła korzystać z dożywiania bez względu na wysokość dochodu – art.6 a cytowanej ustawy.

Uchwała Nr XIII/58/11 (303kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2011, 13:51:28)

Ostatnia zmiana: Marcin Rempuszewski (29 grudnia 2011, 14:00:27)
Zmieniono: -

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1145