Uchwała nr X/48/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 września 2011w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 r dotyczącej Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.a podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675 z 2011 r Nr 40,poz.230/ oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.Nr 179,poz.1485, z 2006 r Nr 66,poz.469,Nr 120,poz.826,z 2007 r Nr 7,poz.48,Nr 82,poz.558, z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 63,poz.520,Nr 92,poz.753 Nr 98,poz.817,z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 143,poz.962,Nr 213,poz.1396, Nr 228,poz.1486/.

Uchwała nr X/48/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 września 2011


w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 r dotyczącej Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

a podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2002 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055,Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806, z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128, Nr 181,poz.1337,z 2007 r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz. 1111,Nr 223,poz.1458,z 2009 r Nr 52,poz.420 ,Nr 157,poz.1241, z 2010 r Nr 28,poz. 142, i poz. 146, Nr 106,poz. 675 z 2011 r Nr 40,poz.230/ oraz art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz.U.Nr 179,poz.1485, z 2006 r Nr 66,poz.469,Nr 120,poz.826,z 2007 r Nr 7,poz.48,Nr 82,poz.558, z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 63,poz.520,Nr 92,poz.753 Nr 98,poz.817,z 2010 r Nr 28,poz.146,Nr 143,poz.962,Nr 213,poz.1396, Nr 228,poz.1486/.


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik do Uchwały Nr V/25/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 r w ten sposób, że w załączniku do uchwały dopisuje się pkt.VI Diagnoza o niniejszej treści: Gmina Wąpielsk jest gminą typowo rolniczą, w skład której wchodzi 16 sołectw. Zamieszkuje ją 4.278 osób. Z tego bezrobociem dotkniętych jest 17,1% osób w wieku produkcyjnym. Liczba osób bezrobotnych wynosi 308, w tym jest 187 kobiet i 121 mężczyzn. Wśród w/w osób, prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiada 31 osób, w tym 4 kobiety. Na terenie gminy uległy likwidacji 2 Państwowe Gospodarstwa Rolne, Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Gminna Spółdzielnia "Sch" i Zakłady Eksploatacji kruszywa. Gmina posiada 1 gimnazjum i 4 szkoły podstawowe. W trzech wsiach istnieją świetlice środowiskowe, a w Radzikach Dużych świetlica parafialna. W szkole w Długiem funkcjonuje stołówka szkolna,z której obiady rozwożone są do pozostałych szkół. Na terenie gminy znajduje się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bank Spółdzielczy, Rewir Dzielnicowych Policji, 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Kościół, zarejestrowane są 94 podmioty działalności gospodarczej, są to głównie jednoosobowe podmioty nie zatrudniające pracowników. W związku z wysokim bezrobociem i ubóstwem miejscowej ludności w roku 2010 ze świadczeń pomocy społecznej korzystało 218 rodzin /1179 osób/, w tym: 9 rodzin /35 osób/, objętych było pomocą z powodu alkoholizmu w rodzinie. Poza pomocą finansową i rzeczową rodziny i osoby z problemami uzależnienia mogą korzystać z pomocy wsparcia istniejących grup samopomocowych "AA" i AL-Anon".Z informacji uzyskanej z Policji wiadomo, że w 2010 r było ogółem 85 interwencji w tym: 19 publicznych, 23 interwencji domowych, w tym z wykorzystaniem procedury "Niebieskiej karty",dot. Przemocy domowej 11, z czego 2 skierowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich, które skończyły się wyrokiem z art. 207. W 2010 r zatrzymano 43 nietrzeźwych kierowców, w tym 20 kierowców samochodowych. Wystąpiono do Sądu o leczenie wbrew woli 10 osób, 2 osoby dobrowolnie poddały się leczeniu i ukończyły terapię. 1 osoba nieletnia jest objęta kartą za czyny karalne.Ujawniono 65 czynów,zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, które skończyły się zarzutami skierowanymi do Sądu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr X/48/11 (489kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 października 2011, 08:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1728