Uchwała nr X/45/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 20 września 2011w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w m. Kupno i Radziki Duże.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675,z2011 r Nr 40,poz.230/ oraz art 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80,poz. 717 z 2003 r, z2004 r Nr 6 poz,41,Nr 141,poz.1492, z 2005 r Nr 130,poz.1087,z 2006 r Nr 46,poz.319, Nr 225,poz.1635, z 2007 r Nr 127,poz.880,z 2008 r Nr 199 poz. 1227,Nr 201,poz. 1237, Nr 220,poz. 1413, z 2010 r Nr 24,poz.124,Nr 75,poz. 474,Nr 106,poz.675,Nr 119,poz.804,Nr 149,poz.996,Nr 155,poz.1043,Nr 130,poz.871, z 2011 r Nr 32,poz.159

Uchwała nr X/45/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 20 września 2011


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w m. Kupno i Radziki Duże.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 , z 2002 r Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984, Nr 214,poz. 1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568,z 2004 r Nr102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,z 2005 r Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz. 1337, z 2007 r Nr 48,poz.327, Nr 138,poz.974 i Nr 173,poz.1218 z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz.420,Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.142,i 146,Nr 106,poz.675,z2011 r Nr 40,poz.230/ oraz art 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80,poz. 717 z 2003 r, z2004 r Nr 6 poz,41,Nr 141,poz.1492, z 2005 r Nr 130,poz.1087,z 2006 r Nr 46,poz.319, Nr 225,poz.1635, z 2007 r Nr 127,poz.880,z 2008 r Nr 199 poz. 1227,Nr 201,poz. 1237, Nr 220,poz. 1413, z 2010 r Nr 24,poz.124,Nr 75,poz. 474,Nr 106,poz.675,Nr 119,poz.804,Nr 149,poz.996,Nr 155,poz.1043,Nr 130,poz.871, z 2011 r Nr 32,poz.159


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże .
§ 2. Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą zostały określone na załączniku graficznym, stanowiącym jej integralną część.
§ 3 .Uchyla się uchwałę Nr VIII/38/11 z dnia 30 czerwca 2011 r Rady Gminy w Wąpielsku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr X/45/11 (1382kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 października 2011, 08:35:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1501