Uchwała nr IX/41/11Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 lipca 2011w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Wąpielsk”Na podst. art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214,poz. 1806, 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r., Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 17,poz.679 Nr 40, poz. 230 / w związku z art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r „Prawo ochrony środowiska” /Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz.150, Nr 111,poz.708,Nr 138,poz.865, Nr 154,poz.958, Nr 171,poz.1056,Nr 199,poz.1227, Nr 223,poz.1468,Nr 227,poz.1505 z 2009 r Nr 19,poz.100, Nr 20,poz. 106,Nr 79,poz.666,Nr 130,poz.1070, Nr 215,poz.1664 z 2010 r Nr 21,poz.104, Nr 28,poz. 145,Nr 40,poz.227, Nr 76,poz.489,Nr 119,poz.804,Nr 152,poz.1018 i 1019,Nr 182,poz.1228,Nr 229,poz.1498,Nr 249,poz.1657, z 2011 r Nr 32,poz.159, Nr 63,poz.322,Nr 99,poz.569, Nr 122,poz.695,/ oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach /Dz.U. Z 2010 r Nr 185 poz. 1243, Nr 203,poz.1351, z 2011 r Nr 106,poz.622/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Rypińskiego

Uchwała nr IX/41/11
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 lipca 2011


w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Wąpielsk”

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214,poz. 1806, 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r., Nr 172,poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r, Nr 48, poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675 z 2011r. Nr 17,poz.679 Nr 40, poz. 230 / w związku z art.17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r „Prawo ochrony środowiska” /Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz.150, Nr 111,poz.708,Nr 138,poz.865, Nr 154,poz.958, Nr 171,poz.1056,Nr 199,poz.1227, Nr 223,poz.1468,Nr 227,poz.1505 z 2009 r Nr 19,poz.100, Nr 20,poz. 106,Nr 79,poz.666,Nr 130,poz.1070, Nr 215,poz.1664 z 2010 r Nr 21,poz.104, Nr 28,poz. 145,Nr 40,poz.227, Nr 76,poz.489,Nr 119,poz.804,Nr 152,poz.1018 i 1019,Nr 182,poz.1228,Nr 229,poz.1498,Nr 249,poz.1657, z 2011 r Nr 32,poz.159, Nr 63,poz.322,Nr 99,poz.569, Nr 122,poz.695,/ oraz art. 14 ust.6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach /Dz.U. Z 2010 r Nr 185 poz. 1243, Nr 203,poz.1351, z 2011 r Nr 106,poz.622/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Rypińskiego


Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się „Program Usuwania Azbestu i Odpadów Zawierających Azbest dla Gminy Wąpielsk” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr IX/41/11 (259kB) pdf
Załącznik (534kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (8 sierpnia 2011, 13:29:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1618