Uchwała nr XXXII/170/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 30 grudnia 2009w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.5,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedażyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 ,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806,z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007 r Nr 48,poz.327,,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 52,poz.420/. oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ( Dz. U. Nr 70 poz. 473 z 2007 roku, Nr 115 poz. 793 ,Nr 176,poz.1238,z 2008 r Nr 227,poz.1505,z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 144,poz.1175/

Uchwała nr XXXII/170/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.5,5% alkoholu/z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558 ,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568, z 2004 r Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 214,poz.1806,z 2005 r Nr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457, z 2006 r Nr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007 r Nr 48,poz.327,,Nr 138,poz.974,Nr 173,poz.1218, z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009 r Nr 52,poz.420/. oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. ( Dz. U. Nr 70 poz. 473 z 2007 roku, Nr 115 poz. 793 ,Nr 176,poz.1238,z 2008 r Nr 227,poz.1505,z 2009 r Nr 18,poz.97,Nr 144,poz.1175/


Rada Gminy uchwala ,co następuje
§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr XXXI/155/93 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 września 1993 r dotyczącą liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow.4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz uchwałę Nr XXXII/161/93 z dnia 23 września 1993 r dotyczącą zmiany w/w uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się Uchwały Nr XXXII/167/09.

Uchwała Nr XXXII/170/09 (220kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (21 stycznia 2010, 09:18:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1520