Uchwała nr XXX/162/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 listopada 2009w sprawie uchylenia uchwał dotyczących szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591,z 202 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.l271 ,Nr 214,poz.l806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz. 1568, z 2004 r Nr 102,poz.l055, Nr 116,poz.l203,Nr 214,poz.l806,z 2005 r Nr 172,poz.l441,Nr 175,poz.l457,z 2006 r Nr 17,poz.l28,Nr 181,poz. 1337,z2007 r Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.l218z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz. 420 / oraz art. 17 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej/ t.j z 2004 r. Dz. U. Nr 64 póz. 593 , z 2008 r Nr 115,poz.728,Nr 171,poz.l056,Nr 216,poz.l367,Nr 220,poz.l431, Nr 223,poz.l458,z 2009 r Nr 69,poz.590,Nr 92,poz.753 Nr 127,poz.l055/.

Uchwała nr XXX/162/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie uchylenia uchwał dotyczących szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 póz. 1591,z 202 r Nr 23,poz.220,Nr 62,poz.558,Nr 113,poz.984,Nr 153,poz.l271 ,Nr 214,poz.l806, z 2003 r Nr 80,poz.717,Nr 162,poz. 1568, z 2004 r Nr 102,poz.l055, Nr 116,poz.l203,Nr 214,poz.l806,z 2005 r Nr 172,poz.l441,Nr 175,poz.l457,z 2006 r Nr 17,poz.l28,Nr 181,poz. 1337,z2007 r Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz.974, Nr 173,poz.l218z 2008 r Nr 180,poz. 1111, Nr 223,poz. 1458,z 2009 r Nr 52,poz. 420 / oraz art. 17 ust. l pkt 11 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej/ t.j z 2004 r. Dz. U. Nr 64 póz. 593 , z 2008 r Nr 115,poz.728,Nr 171,poz.l056,Nr 216,poz.l367,Nr 220,poz.l431, Nr 223,poz.l458,z 2009 r Nr 69,poz.590,Nr 92,poz.753 Nr 127,poz.l055/.Rada Gminy uchwala co następuje
§1
Uchyla się uchwałę NR XXXIX/225/02 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 22 marca 2002 roku oraz uchwały dotyczące zmian do w/w uchwały Nr XXIII/121/05 z dnia 30 marca 2005 r i Nr XXIX/154/09 z dnia 23 października 2009 r w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego zwolnienia od odpłatności i trybu ich pobierania.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Z uwagi na zmianę trybu ogłoszenia wejścia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,dotychczasowe uchwały ,których treść wchodzi w życie z dniem ogłoszenia muszą ulec uchyleniu.

Uchwała Nr XXX/162/09 (263kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 stycznia 2010, 13:30:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1818