Uchwała nr XXX/159/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 listopada 2009w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2010.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 /1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych1)2 (Dz.U. z 2006 r Nr 121 poz. 844)3 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r (M.P. Nr 47, poz. 557) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r (M.P. Nr 67 , poz.872)

Uchwała nr XXX/159/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku w roku 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 /1 w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych1)2 (Dz.U. z 2006 r Nr 121 poz. 844)3 oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2008 r (M.P. Nr 47, poz. 557) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r (M.P. Nr 67 , poz.872)


Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych: 1.Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:
a/ powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 525,00 zł b/ powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 735,00 zł c/ powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 945,00 zł
2.. od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton - o liczbie osi – dwie - 1.050,00 zł b/ dla samochodów posiadających trzy osie: - równej lub wyższej niż 12 ton a niższej niż 23 t - 1.050,00 zł - równej lub wyższej niż 23 t - 1.260,00 zł c/ dla samochodów posiadających cztery osie i więcej - równej lub wyższej 12t , niższej niż 27 t - 1.050,00 zł - równej lub wyższej niż 27 t - 1.890,00 zł 3.od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton do niższej niż 15 t, - o liczbie osi – dwie - 1.050,00 zł b/ o równej lub wyższej niż 15 t - o liczbie osi – dwie - 1.365,00-zł c/ równej lub wyższej 12 ton poniżej 21 ton - o liczbie osi trzy - 1.050,00 zł d/ równej lub wyższej niż 21 ton niższej niż 23 tony : - o liczbie osi trzy - 1.206,00 zł e/ równej lub wyższej niż 23 tony - o liczbie osi trzy - 1.680,00 zł f/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 25 ton - o liczbie osi cztery i więcej - 1.050,00 zł g/ równej lub wyższej niż 25 ton niższej niż 27 ton: - o liczbie osi cztery - 1.260,00 zł h/ równej lub wyższej niż 27 ton niżej niż 29 ton - o liczbie osi cztery i więcej - 1.785,00 zł i/ równej lub wyższej niż 29 ton - o liczbie osi cztery i więcej - 2.575,00 zł 4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 525,00 zł b/ od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 735,00 zł c/ od 9 ton i poniżej 12 ton - 945,00 zł
5. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne , o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu :
a/ od 12 ton do mniej niż 31 ton - o liczbie osi dwie - 1.050,00 zł b/ od 31 ton i więcej - o liczbie osi dwie - 1.575,00 zł c/ od 12 t do niżej niż 40 t - o liczbie osi trzy - 1.470,00 zł d/ od 40 t i więcej - o liczbie osi trzy - 1.850,00 zł
6. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z przyczepą lub naczepą , z innym systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton, niższej niż 31 t - o liczbie osi – dwie - 1.050,00-zł b/ równej lub wyższej niż 31 ton - o liczbie osi dwie - 2.030,00 zł
c/ równej lub wyższej niż 12 ton niżej niż 40 ton - 2.030,00 zl - o liczbie osi trzy d/ równej lub wyższej niż 40 ton - o liczbie osi trzy - 2.625,00 zł
7. od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton , z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - od 7 ton i poniżej 12 ton - 525,00 zł 8. od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton : - o liczbie osi – jedna - 525,00 zł b/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 28 ton - o liczbie osi – dwie - 525,00 zł c/ równej lub wyższej niż 28 ton niższej niż 33 tony - o liczbie osi dwie - 735,00 zł d/ równej lub wyższej niż 33 tony niższej niż 38 ton - o liczbie osi dwie - 945,00 zł e/ równej lub wyższej niż 38 ton - o liczbie osi dwie - 1.269,00 zł f/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 38 ton - o liczbie osi trzy - 735,00 zł g/ równej lub wyższej niż 38 ton - o liczbie osi trzy - 1.050,00 zł
9. od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 25 t - o liczbie osi – jedna - 525,00 zł b/ równej lub wyższej niż 25 ton - o jednej osi jezdnej - 735,00 zł c/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 28 ton - o liczbie osi dwie - 525,00 zł d/ równej lub wyższej niż 28 ton niższej niż 33 tony - o liczbie osi dwie - 945,00 zł e/ równej lub wyższej niż 33 tony niższej niż 38 ton - o liczbie osi dwie - 1.365,00 zł f/ równej lub wyższej niż 38 ton - o liczbie osi dwie - 1.785,00 zł g/ równej lub wyższej niż 12 ton niższej niż 38 ton - o liczbie osi trzy - 1.050,00 zł h/ równej lub wyższej niż 38 ton - o liczbie osi trzy - 1.365,00 zł 10.od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a/ mniej niż 30 miejsc - 1.050,00 zł b/ równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.470,00 zł

§ 2
Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy transportowe wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek pomocniczych i zakładów budżetowych Urzędu Gminy stanowiące ich własność.


§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego .

Przewodniczący
Rady Gminy Henryk Szteler


________________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dz. U. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 orz z 2004 r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,poz. 1203, z 2005 r Nr 172, poz. 1441 Nr 175,poz. 1457, z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz. 1458, z 2009 r Nr 52,poz.420/ 2 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L. 368 z 17.12.1992), 2/ dyrektywy 199962/WE z dnia 17 czerwca 1999 r w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.U. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r Nr 220,poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847;z 2008 r Nr 93,poz.585, Nr 116,poz. 730 z 2009 r Nr 56,poz. 458,Nr 223,poz.1463

Uchwała Nr XXX/159/09 (951kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 stycznia 2010, 13:10:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1649