Uchwała nr XXX/156/09Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 26 listopada 2009w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2009 rok Nr XXI/104/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30.12.2008 roku z późniejszymi zmianamiNa podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, póz. 2104 ; z późn. zm.).

Uchwała nr XXX/156/09
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 26 listopada 2009


w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wąpielsk na 2009 rok Nr XXI/104/08 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30.12.2008 roku z późniejszymi zmianami

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ; z późn. zm.) oraz art.182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249, póz. 2104 ; z późn. zm.).Rada Gminy w Wąpielsku uchwala , co następuje :
§1
W Uchwale Rady Gminy Nr XXI/104/08 z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie uchwalenia
budżetu gminy na 2009 rok zmienionej :
Uchwałą Nr XXII/114/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 12 lutego 2009r, Uchwałą Nr XXIII/118/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 marca 2009r, Uchwałą Nr XXIV/122/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 17 kwietnia 2009r, Zarządzeniem Nr 5/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 18 maja 2009r, Uchwałą Nr XXV/126/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 4 czerwca 2009r, Uchwałą Nr XXVI/133/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 29 czerwca 2009r, Uchwałą Nr XXVII/143/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 24 lipca 2009 r, Uchwałą Nr XXVIII/147/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 9 września 2009r, Zarządzeniem Nr 19/09 Wójta Gminy Wąpielsk z dnia 29 września 2009r Uchwałą Nr XXIX/151/09 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 23 października 2009r.
wprowadza się następujące zmiany:
1.    § l otrzymuje brzmienie :
l .Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 11.104.983 zł, z tego :
-  dochody bieżące z kwocie 10.206.675 zł
-  dochody majątkowe w kwocie 898.308 zł.
2.Dochody budżetu określa załącznik Nr. l do uchwały.
3.Dochody , o których mowa w ust. l obejmują w szczególności:
dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami w wysokości 1.813.257 zł i dotacje celowe na realizację zadań w
drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 723.584 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.
2.    § 2 otrzymuje brzmienie :
l.Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 13.158.977 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2.
2.Wydatki, o których mowa w ustępie l obejmują:
1) wydatki bieżące w wysokości 10.016.767 zł, w tym na :
a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.546.487 zł,
b)    dotacje 147.604 zł,
c)    wydatki na obsługę długu 70.000 zł,
2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 3.142.210 zł.
3.Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Kwota wydatków określona w ust. l obejmuje :
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.8.13.257 zł i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 723.584 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 .
§2
Deficyt budżetu Gminy nie uległ zmianie i wynosi 2.053.994 zł.
Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów - l .743.023 zł, oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek - 310.971 zł.
§3
1. W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej ( Rachunek dochodów własnych) wprowadza
się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały .
2.        W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej ( Zadania inwestycyjne w 2009 r.)
wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały .
3.        W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej ( Dochody i wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały .
4.         W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2009 r.) wprowadza się zmiany jak w załączniku 6 do niniejszej
uchwały.
§4
Pozostała treść uchwały Nr XXI/104/08 rady Gminy w Wąpielsku z dnia 30.12.2008 r. nie ulega zmianie .
§5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Uchwała Nr XXX/156/09 (3983kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (20 stycznia 2010, 12:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1318