Uchwała nr XXI/110/08Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 30 grudnia 2008w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póz. zmianami) oraz art. 28 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 147 póz. 1229 z póz. zmianami).

Uchwała nr XXI/110/08
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 30 grudnia 2008


w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z póz. zmianami) oraz art. 28 ust. l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 147 póz. 1229 z póz. zmianami).Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§1. Ustala się ekwiwalent za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych i działaniach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i przygotowaniach do akcji i szkoleń pożarniczych w wysokości 10.00 zł (słownie: dziesięć złotych).
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXI/110/08 (959kB) plik

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (12 stycznia 2009, 09:19:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1899