Uchwała nr XLVIII/262/17Rady Gminy Wąpielskz dnia 28 grudnia 2017w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2027.Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

Uchwała nr XLVIII/262/17
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2027.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077)Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2077)
 
Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2018-2027 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy.
3. Upoważnia się  Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Traci moc Uchwała V/22/11 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2011-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2026.
§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.
 
Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
 
 
 
Objaśnienia
 przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2018-2027
Załącznik nr 1
Zgodnie z obowiązującymi zapisami art.227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąpielsk obejmuje lata 2018-2027 i uwzględnia projekt budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2018. Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy  w wysokości 5.442.788,48 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 5.442.788,48 zł.
Przewidywane wielkości finansowe w okresie 2018-2027(zgodnie z zapisem art.226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie. Z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, działek i budynków.
W  związku z tym, że Gmina Wąpielsk będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków, o których mowa  w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów majątkowych i bieżących planuje się refundację wydatków w części kosztów kwalifikowanych, które będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w prognozie ujęto zatem dochody wynikające z aplikowanych przez Gminę Wąpielsk wniosków o powyższe fundusze. Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 zgodne są z projektem budżetu na ten rok. Natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Kierowano się przede wszystkim zasadą, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe do wypłaty środki na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą w ramach wydatków bieżących. Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej bądź wstępnej kalkulacji kosztów. Wśród wydatków majątkowych znajdują się te o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.
Gmina planuje zaciągnąć nowe pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych co odzwierciedla kol. 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. W 2018 r. Gmina Wąpielsk planuje zaciągnąć pożyczki, kredytu w wysokości 5.632.364,48 zł. Spłatę zobowiązań z zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich uwzględniono zgodnie z podpisanymi umowami, kierując się  jednocześnie możliwością przesunięcia w czasie planowanych zobowiązań. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i nowy dług.
W 2018 roku w Gminie Wąpielsk zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków o których mowa  w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych  wg poniższego:
1.         termomodernizacja budynków których właścicielem jest gmina Wąpielsk w gminie Wąpielsk – II etap –1.771.205,47 zł. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w wysokości nie wyższej niż 1.771.205,47 (80% kosztów kwalifikowanych)
2.         Modernizacja i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszkowo oraz budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Wąpielsk – Inwestycja realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie  w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Ponadto Gmina Wąpielsk aplikowała inne wnioski, które oczekują na rozpatrzenie. Ich realizacja uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.
            Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art.243 Ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
            W związku z art.89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia mogą być wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych bądź pożyczka, kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona zostanie na spłatę pożyczki, kredytu. Na 2018 rok jako pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano pożyczki, kredyty bankowe.
            Przewidywane wielkości planowanych dochodów i wydatków ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2017 r. za 3 kwartały  2017 roku, podpisane umowy, informację od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz informację z Ministerstwa Rozwoju i Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Załącznik nr 2
W załączniku nr 2 do uchwały zawarte zostały przedsięwzięcia do realizacji w latach 2018-2020 na podstawie zawartych umów bądź przewidzianych do zawarcia. Przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz realizowane ze środków własnych.

Uchwała nr XLVIII/262/17 (4862kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (4 stycznia 2018, 08:27:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 219