Uchwała nr XXXIII/171/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie Gminy Wąpielsk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779)

Uchwała nr XXXIII/171/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2017 rok na terenie Gminy Wąpielsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2017 r. (M.P. z 2016 r. poz. 779)Rada Gminy Wąpielsk 
uchwala, co następuje:
 
§1.
Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1)      budynki pozostałe, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza z wyjątkiem przeznaczonych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego i domków letniskowych,
2)      budynki lub ich części oraz grunty – przeznaczone na działalność w zakresie działalności kulturalno-sportowej i ochrony przeciwpożarowej, z wyłączeniem działalności gospodarczej,
3)      budynki, grunty i budowle służące do zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenie ścieków.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uchwała nr XXXIII/171/16 (396kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:46:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 196