Uchwała nr XXXIII/168/16Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 28 grudnia 2016w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wąpielsk prowadzące działalność oświatowąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984)

Uchwała nr XXXIII/168/16
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 28 grudnia 2016


w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wąpielsk prowadzące działalność oświatową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984)Rada Gminy Wąpielsk  
uchwala się, co następuje:
 
 § 1
Z dniem 1 stycznia 2017 r. tworzy się wydzielony rachunek dochodów własnych w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Wąpielsk prowadzących działalność oświatową, zwanymi dalej jednostkami, tj.:
1)      w Gimnazjum Gminnym w Radzikach Dużych,
2)      w Szkole Podstawowej w Długiem,
3)      w Szkole Podstawowej w Półwiesku Małym,
4)      w Szkole Podstawowej w Wąpielsku,
5)      w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radzikach Dużych.
 
 § 2
Na wydzielonym rachunku dochodów własnych, o którym mowa w § 1, mogą być gromadzone dochody pochodzące z następujących źródeł:
1)      spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
2)      odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki,
3)      czynszów z tytułu wynajmów,
4)      czynszów za dzierżawę gruntów,
5)      opłat za korzystanie z urządzeń, komputerów i innego wyposażenia,
6)      opłat  za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego,
7)      środków finansowych pozyskanych z fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji na realizację projektów,
8)      wpływów ze sprzedaży surowców wtórnych,
9)      wpłat pobieranych z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wycieczek szkolnych,
10)  wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników jednostki,
11)  kwest i festynów organizowanych w środowisku lokalnym przez społeczność szkolną            i rodziców,
12)  opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw,
13)  funduszy prewencyjnych firm ubezpieczeniowych i prowizji za ubezpieczenia dzieci            i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków,
14)  nagród za udział w konkursach i plebiscytach,
15)  wpływów za organizację konkursów, kursów i szkoleń,
16)  wpływów z usług,
17)  odsetek od środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym dochodów własnych.
 
 
 § 3
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku przeznacza się na:
1)      wydatki związane z uzyskaniem dochodów wymienionych w  § 2,
2)      cele wskazane przez darczyńcę,
3)      zakup produktów do przygotowania posiłków lub zakup gotowych posiłków,
4)      wydatki związane z realizacją projektów w ramach środków pozyskanych na podstawie zawartych umów,
5)      remont i odtworzenie mienia,
6)      zakup materiałów i wyposażenia,
7)      zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek,
8)      zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych        w szkole,
9)      opłaty związane z organizacją dla dzieci i młodzieży dodatkowych zajęć edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych pozaszkolnych oraz wycieczek szkolnych,
10)  zakup nagród rzeczowych dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego,
11)  koszty i prowizje bankowe.
 
 § 4
Dochody określone w  § 2 nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.
 
 § 5
1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki w zakresie rachunku dochodów własnych w roku budżetowym jest plan finansowy dochodów i wydatków sporządzony w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
2. Plan finansowy dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych sporządzany jest zgodnie   z procedurami uchwalania budżetu na dany rok budżetowy.
3. Zmiany planu finansowego dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych mogą być dokonywane jedynie po uprzedniej zmianie uchwały budżetowej w tym zakresie.
4. Środki finansowe pozostające na rachunku, o którym mowa w § 1, na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek Gminy Wąpielsk w terminie do dnia 5 stycznia  następnego roku.
 
§ 6
Traci moc Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe Gminy Wąpielsk prowadzące działalność oświatową.
 
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk oraz Kierownikom jednostek,  o których mowa w § 1.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr XXXIII/168/16 (791kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (3 stycznia 2017, 15:34:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 145