Uchwała nr XVII/73/15Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 24 listopada 2015w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) – Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVII/73/15
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) – Rada Gminy w Wąpielsku uchwala, co następuje:§ 1.
1. Postanawia się o odbieraniu przez Gminę Wąpielsk odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z zastrzeżeniem ust. 2.
 
2. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie dotyczy nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąpielsk.
 
§ 3.
Traci moc uchwała Rady Gminy w Wąpielsku  Nr XXIII/100/12 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r., poz. 3748 z dnia  21 grudnia 2012 r.).
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
  Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Czajkowski
Uchwała nr 73/15 (319kB) pdf
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 6c ust. 2  znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) Rada Gminy  podjęła uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Rada Gminy korzystając z regulacja zawartej  w art. 6c ust. 3,  podjęła decyzję o nie objęciu zbiórką odpadów komunalnych z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w związku iż nie występują one w ewidencji gruntów i nieruchomości  gminy.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (30 listopada 2015, 10:39:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224