Uchwała nr XV/59/15Rady Gminy Wąpielskz dnia 30 września 2015w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w m. Radziki Duże.Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379,poz.1072) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 07 wrzesnia 1991 r o systemie oświaty(Dz.U. Z 2004 r Nr 256,poz.2572, Nr 273,poz.2703,Nr 281,poz.2781,z 2005 r Nr 17,poz.141,Nr 94,poz.788 Nr 131,poz.1091,Nr 122,poz.1020, Nr 167,poz.1400,Nr 1249,poz.2104, z 2006 r Nr 144,poz.1043,Nr 208,poz.1532, Nr 227,poz.1658, z 2007 r Nr 42,poz.273,Nr 80,poz.542Nr 115,poz.791,Nr 120,poz.818,Nr 180,poz.1280,Nr 181,poz.1292,z 2008 r Nr 70,poz.416, Nr 145,poz.917, Nr 216,poz. 1370,z 2009 r Nr 6,poz.33, Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458,Nr 145,poz.917, Nr 235,poz.1618, z 2009 r Nr 56,Nr 157,poz.1241,poz.458,Nr 219,poz.1705, z 2010 r Nr 44,poz.250,Nr 54,poz.320, Nr 127,poz.857,Nr 148,poz.991, z 2011 r Nr 106,poz.622,Nr 112,poz.654, Nr 139,poz.814, Nr 149,poz.887,Nr 205,poz.1206, z 2012 ,poz.941,poz.979, z 2013 r, poz.87,poz.827,poz.1265,,poz.1317,poz.1650,z2014r,poz.7,poz.290,poz.538,poz.598,poz.642,poz. 811 ,poz.827,poz.1146, poz.1877,z 2105 r, poz,357.)

Uchwała nr XV/59/15
Rady Gminy Wąpielsk
z dnia 30 września 2015


w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w m. Radziki Duże.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r poz. 379,poz.1072) oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 07 wrzesnia 1991 r o systemie oświaty(Dz.U. Z 2004 r Nr 256,poz.2572, Nr 273,poz.2703,Nr 281,poz.2781,z 2005 r Nr 17,poz.141,Nr 94,poz.788 Nr 131,poz.1091,Nr 122,poz.1020, Nr 167,poz.1400,Nr 1249,poz.2104, z 2006 r Nr 144,poz.1043,Nr 208,poz.1532, Nr 227,poz.1658, z 2007 r Nr 42,poz.273,Nr 80,poz.542Nr 115,poz.791,Nr 120,poz.818,Nr 180,poz.1280,Nr 181,poz.1292,z 2008 r Nr 70,poz.416, Nr 145,poz.917, Nr 216,poz. 1370,z 2009 r Nr 6,poz.33, Nr 31,poz.206, Nr 56,poz.458,Nr 145,poz.917, Nr 235,poz.1618, z 2009 r Nr 56,Nr 157,poz.1241,poz.458,Nr 219,poz.1705, z 2010 r Nr 44,poz.250,Nr 54,poz.320, Nr 127,poz.857,Nr 148,poz.991, z 2011 r Nr 106,poz.622,Nr 112,poz.654, Nr 139,poz.814, Nr 149,poz.887,Nr 205,poz.1206, z 2012 ,poz.941,poz.979, z 2013 r, poz.87,poz.827,poz.1265,,poz.1317,poz.1650,z2014r,poz.7,poz.290,poz.538,poz.598,poz.642,poz. 811 ,poz.827,poz.1146, poz.1877,z 2105 r, poz,357.)


Rada Gminy
uchwala, co następuje;

§ 1

1. Z dniem 01 listopada 2015 roku tworzy się Przedszkole Samorządowe w m.Radziki Duże.
2. Przedszkole jest prowadzone jako jednostka budżetowa Gminy Wąpielsk
3. Organ prowadzący wyposaża przedszkole w mienie niezbędne do realizacji celów określonych w statucie.

§ 2

Akt założycielski przedszkola stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały. .Organizację Przedszkola określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Uchwała Nr XV/59/15 (1030kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (13 października 2015, 12:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304