Uchwała nr XII/46/07Rady Gminy w Wąpielskuz dnia 5 grudnia 2007w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk.Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/2 i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r / M..P. Nr 77 poz.831/

Uchwała nr XII/46/07
Rady Gminy w Wąpielsku
z dnia 5 grudnia 2007


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk.

Na podst. art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmian/ 1 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r o podatku rolnym /tj. Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 z późn. zmian/2 i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r / M..P. Nr 77 poz.831/Rada Gminy w Wąpielsku
uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 z kwoty 58,29 zł za 1 dt do kwoty 30zł za 1 dt żyta, która stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Wąpielsk.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawko-Pomorskiego.


Uchwała Nr XII/46/07 (26kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marcin Rempuszewski (10 grudnia 2007, 14:11:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2245